strona internetowa: http://www.silesiamarathon.pl/

I. Organizator
1. Organizatorem Silesia Marathon jest:
Fundacja SILESIA PRO ACTIVE
Regon: 241294199
NIP: 9542681308
KRS: 0000334726
2. Współorganizatorami biegu są:
– Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A.
– Urząd Miasta Katowice
– Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
– Urząd Miasta Chorzów
– Uniwersytet Śląski
3. Bieg odbywa się pod honorowym patronatem:
– Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
– Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Maratonów i Biegów Ulicznych

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 3 maja 2012 roku.
2. Start nastąpi w Katowicach, z placu honorowego przed halą widowiskową Spodek o godzinie 9.00. Meta będzie ulokowana na terenie Chorzowa, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.
3. Miejsce startu zostanie podzielone na strefy. Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do godz. 8.45 w wyznaczonych strefach startowych.
4. Dokładna trasa maratonu znajdzie się na stronie internetowej silesiamarathon.pl.
5. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF, a jej długość wynosi 42,195 km.
6. Bieg odbywa się na ulicach wyłączonych z ruchu kołowego.
7. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

III. Warunki uczestnictwa, opłaty.
1. W biegu maratońskim mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2012r. ukończą 18 lat i opłacą wpisowe.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
4. Każdy zawodnik startujący w Silesia Marathon 2012 musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
5. Opłata startowa w Silesia Marathon 2012 wynosi:
– do 01 lutego 2012r. – 60 zł
– do 15 kwietnia 2012r. – 80 zł
– do 27 kwietnia 2012r. – 120 zł
– 01 i 02 maja 2012r. w Biurze Zawodów – 160 zł
O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na konto organizatora.
Płatności realizowane są przy współpracy z firmą eCard. Akceptujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard.
6. Prawo do bezpłatnego startu w maratonie mają:
– zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu
– zwycięzcy kategorii generalnych kobiet i mężczyzn w poprzednich edycjach Silesia Marathon
7. Zawodnicy, którzy do dnia 02.05.2012r. ukończą 65 lat, mają prawo do zniżkowej opłaty w wysokości 30zł, pod warunkiem dokonania rejestracji i opłaty startowej do dnia 1 lutego 2012r.
8. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
9. W przypadku otrzymania przez organizatora opłaty po terminie, powinna ona zostać uzupełniona do wysokości obowiązującej w następnym terminie.
10. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
11. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
12. Opłata startowa obejmuje:
– numer startowy + agrafki
– imienny numer startowy pod warunkiem dokonania opłaty do 15 kwietnia 2012r.
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg
– zaprojektowaną specjalnie na Silesia Marathon koszulkę techniczną
– torbę/plecaczek Silesia Marathon
– zestaw upominków przygotowany przez sponsorów i patronów biegu
– bon zniżkowy na Pasta Party
– worek na bagaż do depozytu
– posiłek po biegu
– bezpłatny przejazd pojazdami KZKGOP w dniu zawodów 03 maja 2012r. na podstawie numeru startowego

IV. Zgłoszenie
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej silesiamarathon.pl do 25 kwietnia 2012r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniach 1 i 2 maja 2012r. W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe!
2. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali wystawienniczej Kapelusz na terenie WPKiW w Chorzowie, wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej i okazaniu dowodu tożsamości.
3. Biuro Zawodów będzie czynne:
– 01 maja 2012r. w godz. 15.00 – 18.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
– 02 maja 2012r. w godz. 10.00 – 22.00 (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów)
– 03 maja 2012r. w godz. 6.30 – 7.45 (weryfikacja i wydawanie pakietów)
4. Limit uczestników w Silesia Marathon 2012 wynosi 4000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
5. Limit numerów startowych do przyznania w Biurze Zawodów wynosi 100 sztuk.

V. Nagrody i klasyfikacje
1. Wysokość nagród finansowych dla zwycięzców określona zostanie w osobnym komunikacie na stronie biegu silesiamarathon.pl.
2. Warunkiem otrzymania nagród i premii pieniężnych jest ukończenie biegu, negatywny wynik kontroli antydopingowej oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na wskazane konto, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
4. Każdy uczestnik maratonu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.
5. Uczestniczy, którzy ukończą maraton wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Konkurs z nagrodami odbędzie się na podstawie odrębnego regulaminu.
6. Klasyfikacja Silesia Marathon prowadzona będzie w następujących kategoriach:
– generalna: kobiet i mężczyzn
– wiekowa: kobiet i mężczyzn
· K 20 od 18 do 29 lat
· K 30 od 30 do 39 lat
· K 40 od 40 do 49 lat
· K 50 powyżej 50 lat
· M 20 od 18 do 29 lat
· M 30 od 30 do 39 lat
· M 40 od 40 do 49 lat
· M 50 od 50 do 59 lat
· M 60 od 60 do 69 lat
· M 70 powyżej 70 lat
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VI. Pomiar i limity czasu
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Oficjalnym czasem jest czas brutto.
2. Organizator określa limit czasu ukończenia maratonu na 6 godz.
3. Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2.45 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 6 godz. (do godz. 15.00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. Punkty odżywiania i odświeżania, depozyt, transport
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 km.
2. Szczegółowe ich rozmieszczenie podane jest na mapie trasy biegu zamieszczonej na stronie silesiamarathon.pl.
3. Na trasie biegu do dyspozycji zawodników będzie: woda źródlana, napój izotoniczny, owoce.
4. Organizatorzy przyjmować będą indywidualne odżywki zawodników w dniu zawodów 3 maja, w godzinach 7.00 – 8.00 przy linii startu. Każda odżywka musi być wyraźnie oznaczona numerem startowym oraz numerem punktu odżywczego.
5. Indywidualne odżywki będą ustawiane na 10, 20, 30 km trasy biegu (odpowiednio – numer 1,2 i 3).
6. Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu i przy mecie maratonu. Szatnie czynne będą od godz. 7.00 do godz. 15:30.
7. Depozyt dla zawodników będzie zlokalizowany przy starcie i czynny od godz. 7.00. Rzeczy będzie można odebrać przy mecie do godz. 15:30 na podstawie numeru startowego.
8. Pomiędzy startem i metą będą kursowały autobusy specjalnie przygotowane do przewozu biegaczy (czas przejazdu do 10 minut). Autobusy kursować będą od godz. 7.00 do 8.20 co 10 minut oraz w godz. 10.00 do 10.30.

VIII. Noclegi i wyżywienie
1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg na sali sportowej z 2 na 3 maja 2012 r. dla chętnych, którzy dokonają wyboru/rezerwacji przy rejestracji na stronie internetowej biegu oraz dokonają opłaty startowej – ilość miejsc jest ograniczona. Miejsce noclegu zostanie podane zainteresowanym osobom w Biurze Zawodów. Organizator nie zapewnia śpiworów i materacy.
2. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
3. 2 maja 2012r. w godz. od 16.00 do 18.30 odbędzie się na terenie Silesia Marathon Expo – Pasta Party. Dla uczestników maratonu opłata wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę startową.

IX. Zawody towarzyszące
1. W ramach Silesia Marathon 2012 będą rozgrywane:
– Półmaraton, rozegrany na trasie biegu maratońskiego ze startem 03 maja 2012r. o godz. 11.00 w Katowicach na placu honorowym przed halą Spodek i metą w Chorzowie w Wojewódzkim Park Kultury i Wypoczynku
– biegi dzieci i młodzieży rozegrane 02 maja 2012 r.
– sztafetowy bieg maratoński rozegrany 02 maja 2012 r.
– rajd Nordic Walking rozegrany 01 maja 2012 r.
2. Towarzyszące zawody sportowe rozegrane zostaną na podstawie odrębnych regulaminów.

X. Postanowienia końcowe
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Silesia Marathon.
3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
5. Protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora