strona internetowa: http://www.cracoviamaraton.pl/

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY
1. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
2. Organizatorem XI Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3. Patronem Sportowym Cracovia Maraton jest Robert Korzeniowski

II. TERMIN I MIEJSCE
1. XI Cracovia Maraton odbędzie się 22 kwietnia 2012 roku
2. Start zawodników nastąpi z Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach o godz. 9.30
3. Meta maratonu znajdować się będzie w Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach
4. Długość trasy maratonu 42,195 km. Trasa posiada atest AIMS oraz PZLA
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:
a. zawodnicy na wózkach
b. zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50, a za nimi pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.
6. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 42.
7. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na pierwszym stole będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, na drugim stole będą ustawione kubki z napojem izotonicznym , na trzecim stole będą wyłożone owoce. Stoły ustawione będą co 10 metrów.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
8. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km i będą wyposażone w gąbki i miski z czystą wodą.
9. Punkty medyczne będą znajdowały się 100 metrów za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W XI Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które do dnia 22 kwietnia 2012r. ukończą 18 lat.
2. Warunkiem startu w XI Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 21 kwietnia 2012r. do godz. 20:00
3. Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w XI Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
4. W XI Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 5 godzin i 30 minut. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Maratonu”.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
7. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów organizatora.
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 22 kwietnia od godz.7:00 do 16.00 .Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w XI Cracovia Maraton przyjmowane są:
a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do środy 18 kwietnia 2012 roku do godz. 12.00
b. w Biurze Zawodów 20 i 21 kwietnia
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów .
Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani)
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w okolicy krakowskich Błoń. Będzie czynne w dniach:
20.04.2012r. w godzinach 12:00 – 20:00
21.04.2012r. w godzinach 10:00 – 20:00
22.04.2012r. w godzinach 6:00 – 7:30
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.
5. Opłata startowa wynosi:
80 zł – do dnia 31.03.2012r.
120 zł – w dniach 1.04- 18.04.2012r.
150 zł – w dniach 20-21.04.2012r.
50% dla osób po 65 roku życia
50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich
6. W dniu startu biuro zawodów w godz. 6.00-7.30 wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
7. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 18 kwietnia 2012 roku.
b. w Biurze Zawodów w dniach 20 i 21 kwietnia 2012 roku.
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 7 dni od daty wpłaty.
8. Numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: „Opłata startowa Cracovia Maraton za ….” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
10. Od opłaty startowej zwolnieni są:
– osoby, które ukończyły dziesięć edycji Cracovia Maraton
– osoby niepełnosprawne,
– osoby zaproszone przez Dyrektora Maratonu
– przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku
11. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet zawodniczy, na który składają się:
– numer startowy + agrafki
– koszulka T-Shirt
– worek na odzież do depozytu + naklejka na worek
– materiały informacyjne
Ponadto:
– udział w Pasta Party
– możliwość bezpłatnego noclegu
– pakiet regeneracyjny

V. KLASYFIKACJA
1. W XI Cracovia Maraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi
c. Open zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu:
• HAND BIKE
• RIM PUSH
• ACTIVE WHEELCHAIR
d. Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:
• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
• Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Należy przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja PZN, orzeczenie o niepełnosprawności.

VI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
3. Nagrody w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn.
4. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.
5. Warunkiem otrzymania nagród i premii jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Dodatkowo:
a) Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
– zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
– zdobywcy trzech pierwszych miejsc wśród osób niepełnosprawnych we wszystkich kategoriach
b) Statuetki ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
– zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w maratonie.
7. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych ufundowanych przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość do nagradzania w tej kategorii zawodników poniżej III miejsca.
a. Hand Bike
b. Rim Push
c. Active Wcheelchair
d. Osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku ze znacznym stopniem niepełnosprawności
e. Osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia noclegi. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory. W miejscu noclegu znajdować się będą prysznice.
2. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg od godziny 18:00 do godziny 22:00 dnia 21 kwietnia. Uczestnicy XI Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową w noc poprzedzającą zawody będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.
3. W dniu 21 kwietnia w godzinach 17:00 – 20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego na krakowskich Błoniach odbędzie się „Pasta Party”. Bezpłatny udział dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu.
4. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd MPK. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

VIII. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji XI Cracovia Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników w XI Cracovia Maraton obowiązują przepisy PZLA , IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator nie zapewnia wózków, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników niepełnosprawnych oraz serwisu technicznego dla zawodników na wózkach.
4. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100zł przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
5. Dyrektor XI Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
6. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.