strona internetowa: http://silesiaecorun.pl/

I. Cel imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej , oraz propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców aglomeracji śląskiej
2. Powitanie pierwszego dnia wiosny.

II. Organizator
Fundacja Silesia Pro Active
Regon: 241294199
NIP: 954 268 13 08
KRS: 0000334726

III. Termin i miejsce
1. 01 kwietnia 2012 roku /niedziela/ w Chorzowie.
2. Start i meta: przy hali „Kapelusz”, WPKiW Chorzów. Start biegu, godzina 11:00.
3. Biuro zawodów czynne w dniu 31 marca (sobota) 2012r. w godz. 16:00-18:00 oraz 1 kwietnia 2012 r. w godz. 7:30-10:15 w Hali Wystawowej „Kapelusz” na terenie WPKiW.
4. Depozyt czynny w godz. 10:00-14:00 bedzie mieścił się w Hali Wystawowej „Kapelusz” na terenie WPKiW.

IV. Bieg
1. Zawody odbędą się na atestowanej trasie.
2. Dystans 15 km. Bieg towarzysząc na dystansie 5 km.
3. Przebieg trasy: trzy pętle. Szczegółowa mapa biegu.
4. Oznakowany jest każdy kilometr trasy biegu.
5. Na 4,8 i 9,6 km trasy będzie ustawiony punkt odżywczy oferujący: wodę, napój izotoniczny.
6. Organizator biegu przeprowadzi elektroniczny pomiar czasu.
7. Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn.

Kategorie wiekowe:
M-18 do 29 lat K-18 do 29 lat

M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat
M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat
M-50 50-59 lat K-50 pow. 50 lat
M-60 60-69 lat
M-70 pow. 70 lat

Klasyfikacja wiekowa zostanie przeprowadzona przy starcie minimum 4 zawodników w grupie wiekowej

V. Warunki uczestnictwa
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, po uprzednim podpisaniu zgody na start przez rodzica/opiekuna prawnego w Biurze Zawodów

VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej biegu www.silesiaecorun.pl od 20 stycznia do 21 marca 2012 r.
2. Ustala się limit startujących na 1000 osób. W dniach 31 marca i 01 kwietnia 2012 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów chyba, że limit startujących zostanie wcześniej wyczerpany.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej w kwocie:
– 40 zł w przypadku dokonywania opłaty na konto organizatora do dnia 01 marca 2012 r.
– 50 zł w przypadku dokonywania opłaty na konto organizatora do dnia 21 marca 2012 r.
– 60 zł w przypadku dokonywania opłaty w okresie od 22 marca do 30 marca na rachunek bankowy organizatora oraz gotówką w Biurze Zawodów.
4. Opłatę po wcześniejszej rejestracji należy wpłacać na konto bankowe:
90 2490 0005 0000 4600 2169 3147
Alior Bank S.A.
Fundacja SILESIA PRO ACTIVE
Katowice

Obowiązkowy opis przelewu:

Imię i Nazwisko, Miejscowość
Opłata startowa Silesia Eco Run 2012

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz nie może być cedowana na innego uczestnika zawodów.
7. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w Biurze Zawodów.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

VII. Nagrody
1. Organizator funduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród za miejsce w kategorii wiekowej.
2. Opłata startowa obejmuje m.in.:
– numer startowy + agrafki
– pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg główny i towarzyszący
– zaprojektowaną specjalnie na bieg koszulkę
– ciepły napój na mecie

VIII. Postanowienia końcowe
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne i stan nawierzchni alejek i ulic.
2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i akceptując regulamin wyrażają zgodę i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,
3. Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.